Zostań jednym z nas! Zamień pasję na zawód! - Aktualności - Komenda Powiatowa Policji w Goleniowie

Aktualności

Zostań jednym z nas! Zamień pasję na zawód!

Kończysz właśnie swoją edukacje? Szukasz pracy? Jeśli łatwo nawiązujesz kontakty i pragniesz pomagać innym wstąp w niebieskie szeregi! Stałość zatrudnienia, ciekawy charakter służby, ale przede wszystkim ogromną satysfakcję i szerokie możliwości rozwoju możemy zagwarantować każdemu, kto marzy o tym, aby w życiu robić coś pożytecznego.

Skończyłeś szkołę średnią, studia? Szukasz  atrakcyjnej i ciekawej pracy? Wstąp do Policji! To wymarzona praca dla Ciebie, jeśli chcesz w życiu pomagać innym ludziom, dbając o ich bezpieczeństwo i porządek publiczny, masz predyspozycje fizyczne i psychiczne do pełnienia służby w formacji uzbrojonej, jesteś zdyscyplinowany i potrafisz dochować  tajemnicy.

Zostając policjantem zyskujesz:

 • atrakcyjną i ciekawą pracę,
 • stabilne zatrudnienie i wynagrodzenie,
 • precyzyjny system wynagrodzenia(m.in. 13 pensja, równoważnik za umundurowanie),
 • stabilny system socjalny (m.in. zwrot kosztów dojazdu do służby, równoważnik za brak lokalu mieszkalnego, dofinansowanie do wypoczynku dla funkcjonariuszy i ich rodzin),
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • zróżnicowany system szkoleń,
 • po 25 latach służby nabycie praw emerytalnych i ukończeniu 55 roku życia nabycie praw emerytalnych

Wymogi formalne, jakie musi spełniać kandydat, aby przystąpić do rekrutacji:
Zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r.  poz. 1782):

 • posiadać polskie obywatelstwo,
 • posiadać nieposzlakowaną opinię,
 • nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • korzystać z pełni praw publicznych,
 • posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
 • posiadać odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować,
 • dawać rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

 

Ponadto mężczyźni powinni posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej (potwierdzony adnotacją w książeczce wojskowej).

Osoby zainteresowane pełnieniem służby w Policji, od dnia 1 września 2017 mogą osobiście składać dokumenty w komórkach ds. kadr i szkolenia Komend Miejskich Policji, jak i Komend Powiatowych Policji lub jak dotychczas, w Zespole ds. Doboru i Rezerwy Kadrowej Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie, ul. Małopolska 47, tel. 91 82 11235 oraz 91 82 11261.

 

Wymagane dokumenty:

 • pisemne podanie o przyjęcie do służby w Policji, adresowane do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie (według załączonego wzoru)
 • wypełniony kwestionariusz osobowy kandydata do służby (część A i B),
 • kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, jeżeli wcześniej kandydat do służby pozostawał w stosunku pracy lub w służbie,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
 • dowód osobisty oraz książeczkę wojskową, jeżeli kandydat objęty jest ewidencją wojskową.

Formularz kwestionariusza osobowego można pobrać ze strony internetowej www.policja.pl (praca /informator dla kandydatów/ dokumenty do pobrania).
Wypełnioną ankietę bezpieczeństwa osobowego kandydat składa w terminie i miejscu wyznaczonym w toku postępowania kwalifikacyjnego.

Preferowani będą kandydaci do służby w Policji, posiadający:

 • wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku: prawo, ekonomia, administracja, informatyka, bezpieczeństwo narodowe lub bezpieczeństwo wewnętrzne,
 • tytuł ratownika lub ratownika medycznego,
 • uprawnienia instruktora sportów walki, strzelectwa sportowego, ratownictwa wodnego, nurkowania oraz sportów motorowodnych,
 • uprawnienia ratownika wodnego, uprawnienia w dziedzinie nurkowania wydane przez licencjonowaną organizację nurkową, działającą na terenie Polski oraz uprawnienia do prowadzenia łodzi motorowej,
 • prawo jazdy kat. "A" lub "C".

Postępowanie kwalifikacyjne do służby w Policji składa się z następujących etapów:

 • test wiedzy,
 • test sprawności fizycznej,
 • badania psychologiczne
 • rozmowa kwalifikacyjna,
 • komisja lekarska,
 • ankieta bezpieczeństwa osobowego.

 

Przypominamy jednocześnie, że rekrutacja prowadzona jest w trybie ciągłym. Wymagane dokumenty można składać w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Szczecinie oraz wszystkich komendach powiatowych i miejskich na terenie województwa zachodniopomorskiego ( z wyłączeniem Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie).

 

Zapraszamy!

 

 

 

 • Zostań jednym z nas! Zamień pasję na zawód!