Aktualności

Komenda Powiatowa Policji w Goleniowie poszukuje kandydata na stanowisko: osoba sprzątająca

Nazwa stanowiska: sprzątaczka-Zespołu Administracyjno- Gospodarczego Komendy Powiatowej Policji w Goleniowie

Wymiar etatu: 3/4 etatu na zastępstwo

Liczba stanowisk: 1 stanowisko

Adres urzędu: Komenda Powiatowa Policji w Goleniowie, ul. Maszewska 9, 72-100 Goleniów

Miejsce wykonywania pracy: Goleniów- Komenda Powiatowa Policji w Goleniowie, ul. Maszewska 9, 72-100 Goleniów

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Codzienne zamiatanie i mycie przydzielonej powierzchni podłóg pomieszczeń biurowych, klatki schodowej  i korytarzy według wyznaczonych rewirów
 • Codzienne opróżnianie koszy na śmieci i pojemników na makulaturę oraz wynoszenie ich zawartości do  wyznaczonych pojemników
 • Wycieranie kurzu z ruchomości i urządzeń znajdujących się w sprzątanych pomieszczeniach.
 • Mycie w miarę potrzeby powierzchni biurek, stołów  oraz szaf (w tym szaf metalowych)  i innych przedmiotów wymagających mycia.
 • Codzienne mycie wszelkich urządzeń sanitarnych i podłóg w pomieszczeniach sanitarnych.
 • Mycie ścian wykładanych glazurą  w pomieszczeniach sanitarnych i innych według potrzeb – nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu.
 • Pastowanie podłóg w pomieszczeniach biurowych i korytarzy w miarę potrzeby.
 • Mycie okien i drzwi  w miarę potrzeby (okna nie mniej niż dwa razy w  roku).
 • Utrzymywanie w czystości pomieszczeń socjalnych i aneksów kuchennych łącznie z lodówką i kuchenką mikrofalową w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż 2 razy w miesiącu.
 • Utrzymywanie w należytym stanie i umiejętne obchodzenie się ze sprzętem, odzieżą ochronną i odpowiedzialność materialna w tym zakresie.
 • Zgłaszanie bezpośredniemu  przełożonemu  wszelkiego  rodzaju uszkodzeń i braków w  sprzątanych  pomieszczeniach.
 • Pełnienie zastępstw podczas urlopów i zwolnień lekarskich innej sprzątaczki.
 • Przestrzeganie zasad zachowania tajemnicy prawnie chronionej.
 • Przestrzeganie obowiązujących przepisów bhp, p.poż., dyscypliny pracy i porządku w KPP.
 • Dbanie o estetykę i porządek w miejscu pracy oraz o powierzony sprzęt i odpowiedzialność materialna za uszkodzenia mienia z winy pracownika.
 • Wykonywanie innych czynności i prac zleconych przez przełożonych.

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

 • Praca fizyczna średnia,  mycie powierzchni  środkami chemicznymi,  praca na drabinie – mycie okien

Informacja o wysokości proponowanego wynagrodzenia zasadniczego:

tj. 3.181,50 zł brutto miesięcznie + dodatek za wysługę lat.

 

Wymagania niezbędne:

wykształcenie: podstawowe

Pozostałe wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie,
 • zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • umiejętność pracy w zespole
 • dokładność i rzetelność w wykonywaniu pracy.

Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie zawodowe na stanowisku o podobnym zakresie zadań,
 • samodzielność i   komunikatywność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny,
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru,
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem  za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 •  kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających staż pracy/doświadczenia zawodowego

Termin składania dokumentów: 19 kwietnia 2024r.

 

Miejsce składania dokumentów: Komenda Powiatowa Policji, ul. Maszewska 9, 72-100 Goleniów

 

Pocztą lub osobiście w sekretariacie Komendy w zaklejonych kopertach z dopiskiem  „oferta zatrudnienia 2/2024”.

 

 

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

Administrator danych i kontakt do niego: Komendant Powiatowy Policji w Goleniowie, ul. Maszewska 9, 72-100 Goleniów.

Kontakt do inspektora ochrony danych - e-mail: grzegorz.matuszewski@sc.policja.gov.pl

Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

Informacje o odbiorcach danych: Dane osobowe nie są udostępniane osobom i podmiotom trzecim i są przetwarzane wyłącznie przez administratora danych.

Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)

Uprawnienia:

- prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej.

 - prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO

Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane.

 

Inne informacje:

Przewidywany termin zatrudnienia miesiąc maj 2024r.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie wynosi co najmniej 6 %.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Osoby, których oferty będą spełniać wymagania formalne zostaną poinformowane  telefonicznie o kolejnych etapach selekcji, tj. o terminie testu i rozmowy kwalifikacyjnej.

W ofercie pracy należy podać dane kontaktowe – nr telefonu. Życiorys/cv, list motywacyjny muszą zawierać oryginalny podpis kandydata. Wszystkie składane oświadczenia muszą być opatrzone bieżącą datą oraz zawierać oryginalny podpis kandydata.

Oferty kandydatów niezakwalifikowanych do zatrudnienia są niszczone po upływie 3 miesięcy od dnia obsadzenia stanowiska. Oferty te mogą zostać odebrane osobiście w Zespole Kadr  i Szkolenia KPP               w Goleniowie przed upływem tego terminu.      

           

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu:

Zespół Kadr i Szkolenia KPP w Goleniowie

tel. 47 78 21 583 lub 47 78 21 582. 

 

Powrót na górę strony