Aktualności

Komendant Powiatowy Policji w Goleniowie poszukuje kandydata na stanowisko: technik Zespołu Administracyjno- Gospodarczego Komisariatu Policji w Nowogardzie

Powiatowy  Policji w Goleniowie poszukuje kandydata na stanowisko:

nazwa stanowiska: technik

do spraw  Zespołu Administracyjno- Gospodarczego Komisariatu Policji w Nowogardzi

Wymiar etatu: 1 etat na zastępstwo

Liczba stanowisk: 1 stanowisko

Adres urzędu:

Komenda Powiatowa Policji w Goleniowie

Ul. Maszewska 9

72-100 Goleniów

 

Miejsce wykonywania pracy: Nowogard        

Komisariat Policji w Nowogardzie

ul. Wojska Polskiego 9

72-200 Nowogard

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Obsługa maszyn i urządzeń biurowych.
 • Maszynopisanie  wg potrzeb jednostki na polecenie Komendanta Komisariatu Policji lub Zastępcy Komendanta.
 • Prowadzenie rejestru śledztw i dochodzeń - RSD.
 • Rozdzielanie korespondencji zgodnie z dekretacją Komendanta Komisariatu Policji lub Zastępcy Komendanta.
 • Prowadzenie  rejestru czynności sprawdzających i  odmów wszczęć postępowań przygotowawczych.
 • Przygotowywanie poczty do Prokuratury Rejonowej i Sądu (wysyłanie i przyjmowanie akt dochodzeń i innej bieżącej korespondencji).
 • Przygotowywanie bieżącej poczty do doręczenia przez policjantów i stażystów na terenie miasta i gminy Nowogard.
 • Przygotowywanie kwartalnych zestawień spraw nie załatwionych w poszczególnych komórkach.
 • Przetwarzanie danych osobowych zgodnie z wykonywanymi zadaniami i udzielonym upoważnieniem
 • Bieżące przygotowywanie spisów akt przeznaczonych do brakowania  o symbolu „BC Z”.
 • Przestrzeganie zasad zachowania tajemnicy prawnie chronionej.
 • Na bieżąco wykonywanie prac związanych z obsługą administracyjno-biurową sekretariatu.
 • Przestrzeganie obowiązujących przepisów dyscypliny pracy, bhp i p.poż.
 • Dbanie o estetykę i porządek w miejscu pracy.
 • Wykonywanie innych czynności zleconych przez przełożonego.

 

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

 • praca wykonywana w warunkach normalnych, biurowych,
 • obsługa urządzeń biurowych (komputer, drukarka, niszczarka),

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

 • praca wykonywana na I piętrze budynku (bez windy),
 • oświetlenie naturalne i sztuczne,
 • praca przy monitorze ekranowym,

 

Informacja o wysokości proponowanego wynagrodzenia zasadniczego:

tj. 4.242 zł brutto miesięcznie + dodatek za wysługę lat.

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:     

niezbędne

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy: minimum 1 rok stażu pracy w jednostkach administracji

 

pozostałe wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie,
 • zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • znajomość przepisów:  ustawy o Policji
 • umiejętność pracy w zespole
 • dokładność i rzetelność w wykonywaniu pracy.
 • umiejętność obsługi komputera i programów komputerowych.

dodatkowe:

 • wykształcenie średnie lub wyższe – administracja
 • doświadczenie zawodowe na stanowisku o podobnym zakresie zadań,
 •  umiejętność nawiązywania kontaktów,
 • samodzielność i   komunikatywność,      

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny,
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru,
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem  za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających staż pracy/doświadczenia zawodowego

Termin składania dokumentów: do 5 lutego 2024 roku

Miejsce składania dokumentów:

            Komenda Powiatowa Policji

            ul. Maszewska 9

            72-100 Goleniów

Pocztą lub osobiście w sekretariacie Komendy w zaklejonych kopertach z dopiskiem  „oferta zatrudnienia 1/2024”.

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

Administrator danych i kontakt do niego: Komendant Powiatowy Policji w Goleniowie, ul. Maszewska 9,       72-100 Goleniów.

Kontakt do inspektora ochrony danych - e-mail: grzegorz.matuszewski@sc.policja.gov.pl

Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

Informacje o odbiorcach danych: Dane osobowe nie są udostępniane osobom i podmiotom trzecim i są przetwarzane wyłącznie przez administratora danych.

Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)

 Uprawnienia:

- prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej.

 - prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO

Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane.

 

Inne informacje:

Przewidywany termin zatrudnienia miesiąc marzec 2024r.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie wynosi co najmniej 6 %.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Osoby, których oferty będą spełniać wymagania formalne zostaną poinformowane  telefonicznie o kolejnych etapach selekcji, tj. o terminie testu i rozmowy kwalifikacyjnej.

W ofercie pracy należy podać dane kontaktowe – nr telefonu. Życiorys/cv, list motywacyjny muszą zawierać oryginalny podpis kandydata. Wszystkie składane oświadczenia muszą być opatrzone bieżącą datą oraz zawierać oryginalny podpis kandydata.

Oferty kandydatów niezakwalifikowanych do zatrudnienia są niszczone po upływie 3 miesięcy od dnia obsadzenia stanowiska. Oferty te mogą zostać odebrane osobiście w Zespole Kadr  i Szkolenia KPP w Goleniowie przed upływem tego terminu.      

           

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu:

Zespół Kadr i Szkolenia KPP w Goleniowie tel. 47 78 21 583 lub 47 78 21 582. 

Powrót na górę strony