Przemoc domowa

Pomoc ofiarom przemocy domowej - wykaz instytucji

PRZEMOC W RODZINIE – to wszystkie jednorazowe lub powtarzające się działania lub zaniechania wobec osoby najbliższej, wspólnie zamieszkującej lub gospodarującej, zmuszające ją do zachowań wbrew jej woli, w szczególności narażające ją na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające Jej godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na zdrowiu psychicznym lub fizycznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne.

Przemoc w rodzinie może przybrać różne formy np.:
 • przemocy fizycznej (bicie, popychanie, szarpanie, szczypanie, duszenie itp.);
 • przemocy psychicznej (obrażanie, ośmieszanie, poniżanie, pozbawianie kontaktu z bliskimi, kontrolowanie, ciągłe krytykowanie, szantażowanie, straszenie);
 • przemocy seksualnej (zmuszanie do współżycia, wymuszenie seksu, dotykanie wbrew woli)
Ofiarą przemocy w rodzinie może być np.:
 • dziecko
 • współmałżonek
 • partner
 • osoba niepełnosprawna
 • osoba starsza
NIC NIE USPRAWIEDLIWIA PRZEMOCY!
Za przemoc odpowiedzialna jest osoba, która ją stosuje!! Zachowanie pokrzywdzonego nie usprawiedliwia przemocy!!
STOSOWANIE PRZEMOCY JEST PRZESTĘPSTWEM ŚCIGANYM Z URZĘDU!!!!
Ten, kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. (art. 207 Kodeksu Karnego)

 

Wykaz instytucji i organizacji pomocowych z terenu powiatu goleniowskiego udzielających

wsparcia osobom pokrzywdzonym przemocą w rodzinie:

 

CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W GOLENIOWIE

ul. Pocztowa 13

TEL: 91 402 14 72,

FAX: (91) 418 24 66, 

e-mail: cus@goleniow.pl

PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK w godzinach 7.30 – 15.30

Pracownicy socjalni przyjmują interesantów w godzinach 8.00 – 11.00

 • rozpowszechnianie informacji o dostępnych formach wsparcia
 • prowadzenie interwencji
 • praca socjalna

 

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY DS. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

ul. Pocztowa 13

72-100 Goleniów

tel. kont. (91) 407 34 69

e-mail: zi.cus.goleniow.pl

 • Realizacja Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
 • koordynacja działań instytucji realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w gminie
 • realizacja procedury Niebieskiej Karty
 • konsultacje
 • rozmowy wspierające

 

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W GOLENIOWIE

ul. Pocztowa 43 – II piętro

Tel: 91 418 38 6091 407 22 41 lub 692 482 057

fax (91) 418 36 60

e-mail: sekretariat@pcpr-goleniow.pl

(koordynator ośrodka Interwencji Kryzysowej – Agnieszka Mojsiewicz)

OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ (pokój 302)

CZYNNY: od poniedziałku do piątku od godziny 7.30 do 15.30

 

 • Poradnictwo psychologiczne

 • Poradnictwo prawne

 • Terapie

 • Mediacje

 • Praca socjalna

         po wcześniejszym uzgodnieniu terminu

 

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE REALIZUJE TAKŻE PROGRAM KOREKCYJNO – EDUKACYJNY DLA OSÓB

STOSUJĄCYCH PRZEMOC ORAZ PROGRAM POGŁĘBIONY DLA OSÓB, KTÓRE BYŁY UCZESTNIKAMI W/W PROGRAMU

 

OŚRODEK POMOCY RODZINIE W GOLENIOWIE

ul. Pocztowa 13

Tel: 91 407 12 22

e-mail: ops.goleniow.pl

PSYCHOLOG - SPECJALISTA DS. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY DOMOWEJ PRZYJMUJE

w poniedziałki w godzinach 12.00 – 17.00

w czwartki w godzinach 12.00 – 17.00

CZWARTEK: od godziny 15.00 przyjmuje prawnik

 • poradnictwo psychologiczne
 • poradnictwo prawne
 • terapie

 

POWIATOWY PUNKT INFORMACYJNO- KONSULTACYJNY DLA OSÓB Z PROBLEMEM NARKOTYKOWYM

Goleniów ul. Pocztowa 13

Tel: 91 407 12 22

DYŻYR: czwartek w godzinach od 17.00 do 19.00

 

GMINNA KOMSJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Goleniów, ul. Pocztowa 13

Tel: 91 407 18 10

W GKRPA istnieje zespół ds. przeciwdziałania przemocy, w trakcie dyżurów sekretarza:

PONIEDZIAŁEK: w godzinach od 9.00 – 13.00

WTOREK: w godzinach od 9.00 – 14.00

Udzielane są informacje zainteresowanym osobom o możliwości otrzymania pomocy w przypadku występowania przemocy domowej.

W RAMACH GKRPA DZIAŁAJĄ PUNKTY INFORMACYJNE:

 • KLINISKAświetlica socjoterapeutyczna – środy w godz: 18.00 – 20.00 tel: 91 419 16 94

 • MOSTYświetlica socjoterapeutyczna – poniedziałki w godz: od 18.00 - 20.00 tel: 91 419 30 50

 • ŻÓŁWIA BŁOĆświetlica socjoterapeutyczna – wtorki w godz: od 18.00 - 20.00 tel: 91 418 54 37

 

PORADNIA PSYCHOLOGICZNA PEDAGOGICZNA W GOLENIOWIE

ul. Maszewska 2

Tel:91 418 31 19,

e-mail:   poradnia4@wp.pl

SEKRETARIAT CZYNNY:

PN. - PT. W GODZINACH 8.00 – 15.00

 

CENTRUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ - LOKALNY PUNKT POMOCY OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM

72-100 Goleniów

ul. Wojska Polskiego 28

tel. kont. 668 864 212

 • poradnictwo prawne
 • poradnictwo psychologiczne
 • terapie rodzinne i indywidualne
 • warsztaty edukacyjne dla dzieci i młodzieży

 

KOMENDA POWIATOWA POLICJI W GOLENIOWIE

ul. Maszewska 9

72-100 Goleniów

DZIELNICOWI: 47 78 21 531, 47 78 21 524,47 78 21 537, 47 78 21 535,

ZESPÓŁ ds. NIELETNICH I PATOLIGII tel:: 47 78 21 518

DYŻURNY  tel: 47 78 21 511, 47 78 21 512

 • zgłoszenie przemocy w rodzinie
 • interwencja wobec przemocy w rodzinie
 • pomoc prawna
 • poradnictwo

 

KOMISARIAT POLICJI W NOWOGARDZIE

Wojska Polskiego 9

72-200 Nowogard

tel. 47 78 21 311

 

PROKURATURA REJONOWA W GOLENIOWIE

ul. Dworcowa 2

72-100 Goleniów

Tel: 91 407 33 30 ; 91 407 33 32

 

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWOGARDZIE


72-200 Nowogard

ul. 3-go Maja 6b


tel. 0 91 39 26 289

email:   ops@nowogard.pl www.ops.nowogard.pl 

 

Całodobowy telefon interwencyjny : 695 525 877

 

STOWARZYSZENIE “ZACZĄĆ NA NOWO ”

Główne cele Stowarzyszenia :

 1. Pomoc społeczna w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych osób i rodzin.

 2. Prowadzenie działalności przeciwdziałającej wszelkim przejawom przemocy domowej.

 3. Inicjowanie i realizacja działań na rzecz osób niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem ich integracji w środowiskach lokalnych.

 4. Działanie na rzecz zapobiegania marginalizacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, oraz wsparcie dla osób pozostających bez zatrudnienia i bezrobotnych.

 5. Działania zmierzające do zapobiegania uzależnieniom.

 6. Prowadzenie działalności edukacyjnej, opiekuńczej, wychowawczej wobec dzieci, młodzieży i ich rodzin.

 7. Aktywizacja zawodowa i społeczna środowisk wiejskich.

 8. Ochrona i promocja zdrowia.

 9. Promocja i organizacja wolontariatu.


Dane teleadresowe:
tel. 
(91) 39-26-289
fax. (91) 39-26-251
e-mail: 
zaczacnanowo@op.pl
www.zaczacnanowo.prv.pl 

 

ZESPÓŁ INTERWENCJI KRYZYSOWEJ
w Ośrodku Pomocy Społecznej
ul. 3 go Maja 6
72-200 Nowogard

tel. 091-39-25-290 w godz. 7:30 do 15:30.
tel. 091-39-26-289 w godz. 7:30 do 15:30.
fax: 091-39-26-251

 

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MASZEWIE

Plac Wolności 2

72-130 Maszewo

e-mail:

sekretariat@ops.maszewo.pl

maszewo@ vp.pl;

opsmaszewo@ o2.pl;

projektopsmaszewo@ wp.pl;

Godziny pracy :

Poniedziałek: 8.00 - 16.00

Wtorek-Piątek: 7.30 – 15.30

 

PUNKT KONSULTACYJNO INFORMACYJNY PRZY GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I NARKOMANII

72-130  Maszewo

Plac Wolności 2

tel.kont. 91 418 74 24,785 800 830

fax 91 4187424

e.mail: punktinterwencjikryzysowej@ops.maszewo.pl

 

URZĄD MIASTA I GMINY

72-112 Stepnica

ul. Kościuszki 4

tel. kont. 91 4188521 wew. 12

 • poradnictwo prawne

 

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

72-112 Stepnica

ul. Bolesława Krzywoustego 41A

tel.kont. (91) 91 88 58 45, 721 714 424

email: sekretariat@mgops.stepnica.pl

 • praca socjalna

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W STEPNICY


ul. T. Kościuszki 4
72-112 Stepnica

tel +48 91 418 85 21 w. od 31 do 34
fax +48 91 418 85 80

e-mail:   ops@stepnica.pl  

 

Telefon zaufania ds. Przemocy: 721 714 424

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY DS. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

72-112 Stepnica

ul. Krzywoustego 41A

tel.kont. (91) 881 58 45, 721 714 424

email: zi@mgops.stepnica.pl

 • praca socjalnaw grupach roboczych,
 • konsultacje, rozmowy wspierające,
 • poradnicwto psychologiczne

 

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PRZYBIERNOWIE

ul. Cisowa 3
72-110 Przybiernów

Tel. 91 418 64 54

 ops@przybiernow.com.pl

godziny otwarcia: 07:15 - 15:15 - Pon., Wt., Śr., Czw., Pt.

 

OŚRDEK POMOCY SPOŁECZNIEJ W OSINIE

Osina 62

72-221 Osina

tel. 91 39 11 812

e-mail ops@osina.pl  

 

OGÓLNOPOLSKIE POGOTOWIE DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE "NIEBIESKA LINIA"  

ul. Szczotkarska 48a
01-382 Warszawa
tel. 022 666-10-36, 666-05-59
fax: 022 666-10-35
e-mail: 
biuro@niebieskalinia info

 

 

Powrót na górę strony