Skargi, wnioski, petycje

Skargi, wnioski, petycje

SKARGI, WNIOSKI

 

Podstawa prawna
Procedura przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w Policji realizowana jest w oparciu o:

 

 • art. 63 Konstytucji RP,

 • dział VIII Kodeksu postępowania administracyjnego (k.p.a.),

 • rozporządzenie Rady Ministrów z 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

 

W myśl art. 227 k.p.a. przedmiotem SKARGI może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

 

Przedmiotem WNIOSKU w rozumieniu art. 241 k.p.a. mogą być sprawy ulepszenia oraz usprawnienia pracy Policji bądź inicjatywy zmierzające do lepszego zaspokojenia potrzeb i oczekiwań społeczności lokalnych.

 

Sposoby wnoszenia skarg i wniosków

Skargi i wnioski można składać:

 • listownie na adres:

Komenda Powiatowa Policji w Goleniowie
ul. Maszewska 9
72 - 100 Goleniów

 • osobiście - w Komendzie Powiatowej Policji w Goleniowie przy ul. Maszewskiej 9, w poniedziałki w godz. 14.00 – 17.00,

 • faksem - na numer: 47 78 215 13,

 • za pośrednictwem poczty elektronicznej - na adres: sekretariat.goleniow@sc.policja.gov.pl

 • ustnie do protokołu - w Komendzie Powiatowej Policji w Goleniowie przy ul. Maszewskiej 9, w poniedziałki w godz. 14.00 – 17.00.

Komendant Powiatowy Policji w Goleniowie ( lub wyznaczony przez niego I Zastępca) przyjmuje interesantów w sprawie skarg i wniosków dotyczących podległych mu funkcjonariuszy w każdy poniedziałek w godz. 14.00-17.00

 

WAŻNE:
Skarg i wniosków nie można składać telefonicznie.
Zasady przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków reguluje rozporządzenie Rady Ministrów z 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków oraz przepisy działu VIII ustawy z 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego.

Skargi i wnioski, zarówno te nadsyłane pocztą, jak i drogą elektroniczną, powinny zawierać:

 • imię i nazwisko (nazwę) wnoszącego,

 • dokładny adres do korespondencji,

 • zwięzły opis zdarzenia.

Zgodnie z § 8 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu osoby wnoszącej sprawę pozostawione będą bez rozpoznania.

 

WAŻNE:
Skargi i wnioski w imieniu innych osób można składać wyłącznie za ich wiedzą i zgodą (art. 221 § 3 k.p.a.).

Terminy obowiązujące w przypadku załatwiania skarg / wniosków
Organ właściwy do rozpatrzenia skargi / wniosku powinien załatwić sprawę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca (art. 237 § 1 k.p.a. i 244 § 1 k.p.a.).
Posłowie na Sejm, senatorowie i radni, którzy wnieśli skargę we własnym imieniu albo przekazali do załatwienia skargę innej osoby, powinni być zawiadomieni o sposobie załatwienia skargi, a gdy jej załatwienie wymaga zebrania dowodów, informacji lub wyjaśnień - najpóźniej w terminie 14 dni od dnia jej wniesienia albo przekazania (art. 237 § 2 k.p.a.).
Powyższe terminy liczy się od daty wpływu skargi / wniosku bezpośrednio do jednostki organizacyjnej Policji właściwej do załatwienia sprawy.

 

WAŻNE:

W przypadku, kiedy z treści skargi / wniosku nie można należycie ustalić ich przedmiotu, wzywa się wnoszącego skargę / wniosek do złożenia - w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania wezwania - wyjaśnienia lub uzupełnienia z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie skargi / wniosku bez rozpoznania (§ 8 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków).

 

W razie niemożności załatwienia skargi / wniosku organ właściwy powinien zawiadomić o tym wnoszącego, wskazując nowy termin załatwienia sprawy oraz podając przyczyny zwłoki.
W przypadku, gdy jednostka Policji - wskazana przez skarżącego jako adresat - nie jest właściwa do jej rozpatrzenia, obowiązana jest niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, przekazać ją właściwemu organowi, zawiadamiając równocześnie o tym skarżącego, albo wskazać mu właściwy organ (art. 231 k.p.a.).

 

Rozpatrywanie skargi / wniosku


Zagwarantowane każdemu w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej prawo składania skarg i wniosków do organów państwowych realizowane jest na zasadach określonych przepisami działu VIII Kodeksu postępowania administracyjnego.

Przepisy te zobowiązują adresata pisma do odpowiedniego jego zakwalifikowania na podstawie przedmiotu wnoszonej sprawy. Zanim organ zdecyduje się na załatwienie sprawy w trybie działu VIII k.p.a., powinien dokonać dokładnej analizy, czy jest to tryb właściwy, czy  przepisy szczególne nie przewidują innego trybu i czy jest organem właściwym do jej załatwienia. Przepis art. 231 k.p.a. nakłada bowiem obowiązek przestrzegania przez organy swojej właściwości oraz nadania skardze prawidłowego biegu. Organ nie może rozpatrzyć skargi poza zakresem swojej właściwości, bo byłoby to działanie pozbawione podstaw prawnych.

Zgodnie z § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, skargę lub wniosek adresowane do właściwego organu i przesłane w odpisie do innego organu rozpatruje i załatwia, w ramach swojej właściwości organ, do którego były adresowane.
Postępowanie skargowe jest uproszczonym postępowaniem administracyjnym, kończącym się zawiadomieniem skarżącego o sposobie jego załatwienia - stanowiskiem organu. Postępowanie to nie przewiduje trybu odwoławczego.


WAŻNE:
W przypadku gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, została uznana za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności - organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy - bez zawiadamiania skarżącego (art. 239 k.p.a.).

 

PETYCJE

Podstawy prawne: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140001195

 

Składanie petycji

Petycje składa się w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Petycja powinna zawierać:


1) oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję;
2) wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów;
3) oznaczenie adresata petycji;
4) wskazanie przedmiotu petycji.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Powiatowy Policji w Goleniowie

Kontakt:

ul. Maszewska 9, 72-100 Goleniów

tel 47 78 215 05 w dni robocze w godz. 7.30-15.30

fax: 47 78 215 13

Komendant Powiatowy Policji w Goleniowie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych.  Adres mailowy: : iod.kppgoleniow@sc.policja.gov.pl

Pani/Pana dane osobowe będą wykorzystywane w celu udzielenia Pani/Panu odpowiedzi na wniesioną przez Panią/Pana  petycję.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów ustawy o petycjach.

Pani/Pana dane osobowe:

 • będą udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa,
 • nie będą wykorzystywane w celu profilowania.

KGP nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas realizacji sprawy, a następnie archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.   

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania.

Przysługuje także Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie Pani/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż wynika z przepisów ustawy o petycjach. W przypadku nie podania danych nie będzie możliwe rozpatrzenie wniesionej przez Panią/Pana petycji.

 

Petycję można składać w formie pisemnej lub elektronicznej , za pośrednictwem poczty lub osobiście na adres:

Komenda Powiatowa Policji w Goleniowie, ul. Maszewska 9, 72-100 Goleniów

e-mail: sekretariat.goleniow@sc.policja.gov.pl

fax: 47 78 215 13

 

Powrót na górę strony